Spela video
257

Anna Jungner-Nordgren

"De nordiska jämställdhetsvärderingarna behöver sina starka försvarare i EU och jag, som Svenska Kvinnoförbundets ordförande, är definitivt en av dem."

Jag vill vara en stark röst för ett brett spektrum av jämställdhetspolitiska frågor, så som en human flyktingpolitik, sexuella och reproduktiva rättigheter för alla och ett samhälle fritt från könsbaserat våld. Även frågan om global uppvärmning kräver vår totala uppmärksamhet – vi har inget annat val än att föra en ambitiös klimatpolitik.

Namn: Anna Jungner-Nordgren
Födelseår: 1974
Hemort: Helsingfors
Titel: Seniorrådgivare, kommunikation
E-post: anna.jungnernordgren@gmail.com
Tel: +358 40 508 1444
www: https://annajungnernordgren.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av EU:s grundläggande värderingar men det finns mycket kvar att göra. Det finns ett stort behov av en ny europeisk jämställdhetsstrategi, och det är oerhört viktigt att jämställdhetsåtgärder ska genomsyra EU:s budget. EU måste ta på sig ledartröjan för att minska lönegapet mellan män och kvinnor.

Jag vill se en mer jämställd arbetsmarknad i Europa. Idag har Europa världens mest välutbildade hemmafruar. Det är ohållbart om vi ska klara oss i den globala konkurrensen. Fler kvinnor måste få chansen att välja ett yrkesliv, försörja sig och bidra till välfärden och till ett blomstrande Europa. EU:s mål är att uppnå en gemensam sysselsättningsgrad på 75%, i dag är kvinnors sysselsättningsgrad i hela EU 66 %.

Jag vill också jobba för ett jämställt beslutsfattande. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i politiken i hela EU och detta gäller också för EU-institutionerna. Vi måste alla uppmana och jobba för att medlemsstaterna föreslår fler kvinnliga kandidater som framtida EU-kommissionärer. Jag vill jobba för att Europaparlamentet ska använda sin makt för att kräva en större andel kvinnor på beslutsfattande positioner. Jämställda organisationer fattar bättre beslut.

Själva Europaparlamentet är långt ifrån jämställt, I november 2018 var 36,4 % av de 749 ledamöterna i Europaparlamentet kvinnor, vilket var något lägre än den högsta siffran på 37,3 % som nåddes i slutet av 2016. Finland sticker ut på då vi i dag har 10 kvinnor och bara 3 män som Europaparlamentsledamöter. I början av mandatperioden var läget jämnare, då var det 6 män och 7 kvinnor.

Våld mot flickor och kvinnor och sexuella trakasserier är ett allvarligt problem i alla medlemsstater. Varje vecka dör 50 kvinnor i EU till följd av mäns våld i parförhållande. Här måste EU ta ett starkare grepp och ratificera och implementera Istanbulkonventionen och säkerställ att den integreras i EU-lagstiftning. Istanbulkonventionen, är det första heltäckande juridiskt bindande instrumentet för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Men – alla EU:s medlemsländer har inte ställt sig bakom den. Jag tycker det är svagt att EU:s medlemsländer klarar av att komma överens om ett plastavtal som förbjuder bland annat plastbestick, sugrör och matförpackningar men de har fortfarande inte kunnat komma överens om ett bindande avtal för att stoppa våld mot kvinnor?

Människohandel är vår tids slaveri och ska inte få förekomma. Satsningar på att förebygga och åtgärda människohandel måste prioriteras och det måste garanteras finansiering för EU:s samordnade för kampen mot människohandel. Eftersom människohandel är gränsöverskridande kriminalitet måste också polisåtgärderna vara internationella.

Hållbar utveckling

Den största utmaningen som vi har är att bekämpa klimatförändringen. Frågan om klimatet är en fråga om vår välfärd, ekonomiska förutsättningar och levnadsvillkor, i en framtid som redan är här. Jag är mamma och det är min, precis som alla andras, plikt att verkligen ta klimathotet på allvar och fatta tuffa beslut för kommande generationers skull.

I arbetet mot klimatförändringen måste EU göra ännu större framsteg i att minska koldioxidutsläppen för att uppnå Parisavtalet. I klimatfrågan ska Europaparlamentet vara en viktig spelare, när EU sätter spelreglerna är det av global vikt. Vårens EU-val är så oerhört viktigt ur också klimatets synvinkel. Det här valet handlar om hur hårt partierna vill skruva upp klimatambitionerna. De politiker röstas in i parlamentet kommer att vara ansvariga för att se till att EU når fram till de mål vi åtagit oss.

Finland och Norden är på många sätt i nyckelposition för att forma EU:s målsättningar for att minska på utsläppen, öka på förnyelsebar energiproduktion och förbättra energieffektiviteten. Vi har mycket kunnande som kan exporteras och implementeras i övriga Europa. EU ska satsa kraftigt på vetenskap, forskning och hållbar utveckling för att skapa ett mer klimatvänligt EU.

Norden i EU

Det är också ett naturligt tema i och med att jag jobbar med nordiskt samarbete och vet hur mycket bra vi i Norden har som vi gott kunde exportera och inspirera andra med. Då tänker jag inte bara på den nordiska välfärdsmodellen utan också på t.ex. hur väl vi jobbar mot slit och släng-kulturen, i Norden är vi duktiga på att återvinna, på att sopsorter.

Men vi skyddar också våra konsumenter genom att vi är i framkanten då det kommer till arbete mot antibiotikaresistens. Antibiotikaresistensen är i dag ett globalt hot som kan ha en betydelsefull inverkan på både folkhälsan och ekonomin. Finland hör tillsammans med övriga Norden till de länder som har en rätt bra situation när det kommer till användningen av antibiotika och förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Med andra ord kan de nordiska länderna exportera sin ‘know-how’, till exempel genom expertgrupper eller genom att stödja låg- och medelinkomstländer i kampen mot antimikrobiell resistens.

EU är en viktig politisk gemenskap för de nordiska länderna och det finns starka skäl att Norden intar en mer framträdande roll i Europa, och att Norden tillsammans skapar mer intresse, förståelse och utrymme för nordiska ståndpunkter.

De nordiska medlemsländerna ska också tillsammans främja dialog och försvara rättsstaten och mänskliga rättigheter. För att få det fria, demokratiska, företagsvänliga, framgångsrika, hållbara och enade Europa måste vi bygga broar i stället för att bygga murar. Här ska de nordiska länderna främja dialog och reformanda.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.