Spela video
259

Anton Nilsson

"För ett EU som levererar i de stora frågorna men håller sig borta från de små!"

Jag är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och magister i European Public Affairs från universitetet i Maastricht, Nederländerna. Jag har flera års erfarenhet av att påverka EU-lagstiftning både från privat- och offentlig sektor. Idag är jag Ålands specialmedarbetare i Europaparlamentet och arbetar med att bevaka åländska intressen i Bryssel. Jag är från Mariehamn men tillbringar helst min fritid i Hulta och den norråländska skärgården.

Anton Nilsson är i EU-valet uppställd av de åländska partierna Liberalerna, Åländsk Center och Moderat Samling på SFP:s lista.

Namn: Anton Nilsson
Födelseår: 1989
Hemort: Mariehamn, Åland
Titel: Specialmedarbetare
E-post: anton.j.nilsson@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt

Gemensamma beslut i stora frågor är i många fall bra och rimligt, men tyvärr nöjer sig EU inte alltid med det. Istället har vi sett hur EU blandat sig i frågor som vi helt klart kan sköta bättre lokalt. EU:s närhetsprincip, subsidiaritetsprincipen, säger tydligt att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Där måste EU gå från ord till handling.

EU ser olika ut på olika platser och därför fungerar inte alltid en lösning för hela unionen. Vi behöver ett EU som faktiskt på allvar låter oss avgöra frågor som vårjakten, vargfrågan, snuset eller viltvård själva.

Miljöångest? Då behöver vi EU!

Det är hög tid för EU att gå ifrån att fokusera på fina tal om klimatet till att istället ta till konkreta åtgärder. EU måste införa ambitiösa gränsnivåer för utsläpp av växthusgaser som på allvar kan begränsa den globala uppvärmningen. Vi har varken tid eller råd med dyra, ineffektiva symbolåtgärder.

Samtidigt som EU bör sätta tuffa gränser för utsläpp av koldioxid behöver vi också satsa på forskning och utveckling för att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. I det här sammanhanget spelar skogsbruket även en viktig roll som kolsänka. Handeln med utsläppsrätter som ger incitament för företagen att vara med och skapa en mer energieffektiv produktion behöver utvecklas.

Jordbruket är en framtidsbransch och politiken behöver underlätta för generationsväxling och för unga jordbrukare som vill satsa. Det måste finnas förståelse för att förutsättningarna för jordbruk ser olika ut i olika delar av EU och därför ska stödnivåerna kunna anpassas enligt lokala förhållanden.

Vidare är de stränga djurskyddsreglerna vi har i Norden viktiga och det behövs transparens som ger konsumenterna möjlighet att prioritera produkter som producerats på ett ansvarsfullt sätt. Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som behöver hanteras på EU-nivå. Matfusket som vi ser runt om i EU måste också få ett slut.

Vi behöver ett levande hav med en fiskerinäring som kan producera lokalt fångad fisk och ett hållbart vattenbruk som skapar jobb och tillväxt. Fiskekvoterna för det storskaliga fisket måste sättas på en långsiktigt hållbar nivå och det behövs ambitiösa åtgärder för att fortsätta förbättra Östersjöns miljö. Samtidigt får EU:s fiskeripolitik inte sätta krokben för det småskaliga, kustnära fisket. Fritidsfisket ska fortsättningsvis regleras lokalt.

Ordning och reda i EU:s ekonomi

En förutsättning för en fungerade valutaunion är att det råder ordning och reda i alla medlemsstaters ekonomier. De gemensamma reglerna som finns måste därför följas av alla. I dag ser vi hur vänsterpartier i EU gör allt för att försvaga regelverket och öppna upp för en kortsiktig ekonomisk politik där räkningen för det som nu spenderas skickas till framtida generationer. Det är inte en acceptabel politik.

De olika ekonomiska kriserna har visat att banksystemet i EU är långt ifrån perfekt. EU:s bankunion har förbättrat situationen, men arbetet måste fortsätta och riskerna i EU:s banksystem måste minskas. Det är inte acceptabelt att vissa banker tar stora risker för att sedan låta skattebetalare och ansvarsfulla banker stå för notan när det går fel. Vidare är skatt en nationell kompetens och ska så förbli. En EU-skatt är inte rätt väg att gå.

Penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet skadar allvarligt förtroendet för det ekonomiska systemet och måste stävjas internationellt. Att vissa medlemsstater säljer medborgarskap och därmed tillgång till hela EU:s inre marknad är en skam och något som inte hör hemma i EU.

Vi ser även ett stort problem med skatteflykt och aggressiv skatteplanering i EU. Det är inte fel att länder konkurrerar om att erbjuda ett så gott företagsklimat som möjligt, men skatt ska betalas där vinsten faktiskt görs. Det är inte rimligt att småföretag betalar full skatt medan stora, multinationella företag kan slippa skatt genom att föra över vinster till skatteparadis. EU:s konkurrensregler behöver stärkas på det här området.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.