Spela video
262

Catharina von Schoultz

"Jag vill se ett medmänskligt inkluderande EU, där vi respekterar och lyssnar på varandra. Jag tror starkt på de europeiska grundvärderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet och vill att de ska synas i den politik som förs. "

Jag är europé till själ och hjärta. Redan som barn bodde jag med min familj på olika håll i Europa och senare har jag också själv arbetat internationellt. Dels inom handel och finans, dels med utbildning.
Idag är jag biträdande rektor och lärare vid en folkhögskola som bl a fokuserar på integration av invandrare på svenska. Jag är gift och har tre vuxna barn. Jag vill gärna ställa min breda internationella erfarenhet samt mina språkkunskaper till förfogande i EU-parlamentet. Politisk erfarenhet har jag samlat via mitt arbete i Borgå stadsfullmäktige och som ordförande för bildningsnämnden.
Det sägs om mig att jag är engagerad och kunnig med skinn på näsan och hjärtat på rätta stället.

Jag ställer upp i det här valet eftersom jag upplever att attityderna i samhället hårdnat på ett oroväckande sätt. Jag vill se ett medmänskligt inkluderande Europa, där vi alla mår bra och ges chansen att utvecklas i egen takt. Att minoriteter garanteras jämlika rättigheter är för mig en självklarhet.
Jag tror starkt på det europeiska samarbetet och vet att hållbara lösningar kan skapas enbart via gemensamt utarbetade överenskommelser. Det här är särskilt viktigt för ett litet land som Finland. Ensam är ingen stark!
I EU talar vi många olika språk och lever i olika kulturer med en mängd olika traditioner. Det här är en rikedom vi måste värna om tillsammans, genom att lyssna på och respektera varandra. Vår mångfald är EU:s styrka.

Namn: Catharina von Schoultz
Födelseår: 1964
Hemort: Borgå
Titel: Ekonomie magister, biträdande rektor
E-post: catharina.vonschoultz@gmail.com
Tel: +358 400811588
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Fred och stabilitet via starkt samarbete

EU skapades som ett fredsprojekt i ett Europa sargat av krig. I tider av ökad polarisering och skarpare tongångar blir den här betydelsen allt viktigare igen. Fred och stabilitet skapas enbart via ökat samarbete, inte mindre. Den rädsla och de hotbilder som högerpopulistiska krafter nu sprider riskerar att bryta sönder det europeiska samarbetet som givit oss möjlighet att tillsammans bygga upp den trygghet och välfärd vi alla fått ta del av.

De globala utmaningar vi står inför, inte minst klimatförändringen, känner inga gränser. De kan enbart lösas via gemensamma beslut och åtgärder. Om vi vill leva i trygghet i vår del av världen måste vi se till att världen blir tryggare för alla. Vi måste bära vår del av ansvaret för en global hållbarhet och dela med oss av vårt kunnande för att garantera invånarna också i övriga delar av världen ett drägligt liv. Om så inte sker kommer följderna att synas i klimatmässigt och ekonomiskt mer utsatta områden med ökade flyktingströmmar som följd.

Vi måste stå upp för allas mänskliga rättigheter – också för minoriteter och för dem som kommer till Europa som flyktingar. Jag har vuxit upp i Väst-Berlin invid den mur som delade Europa under många år. Det är en erfarenhet jag inte vill att någon ska behöva göra i framtiden. Murar och taggtråd är aldrig en lösning.

Utbildning, forskning och innovationer

Rätten till bildning och utbildning är en grundläggande rättighet för individen, men den har också ett starkt samhällsekonomiskt intresse. Ju högre bildningsnivå invånarna i ett samhälle har, desto framgångsrikare är samhället. Alla EU-medborgare måste ges jämlika möjligheter att utbilda sig, dels i sina hemländer, dels via samarbeten i övriga medlemsstater. Tack vare gemensamma utbildningsprogram som t ex Erasmus+ kan studerande och läroinrättningar på alla nivåer idag samarbeta och lära av varandra. Vi behöver utveckla den här formen av samarbeten ytterligare och i ökande grad också satsa på det kontinuerliga lärandet under hela livet.

De globala utmaningar vi står inför kräver starka satsningar på forskning och utveckling. Det här sker bäst genom ett aktivt samarbete mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv, såväl internt inom EU som globalt. EU kan bevara sin konkurrenskraft på den globala marknaden enbart genom att se till att alltid vara i framkanten av utvecklingen. Det är också ett sätt för EU att bära sitt globala ansvar och verkligen göra en skillnad.

Handel och ekonomi

Europeiska unionens inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer och på vilken europeiska medborgare fritt får bosätta sig, arbeta, studera och göra affärer är en av EU:s absoluta styrkor och fördelar. Den har på ett betydande sätt främjat sysselsättningen, investeringar och tillväxt och ökat förtroendet för europeiska företag. En återgång till mer handels- och gränshinder skulle vara en stor skada för unionen och dess invånare.

Såväl inom EU som nationellt inom medlemsstaterna är en fungerande och stabil ekonomi en förutsättning för att garantera medborgarnas välfärd och unionens konkurrenskraft. Alla medlemsstater bör bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik, som bygger på gemensamt överenskomna regelverk. I fall där medlemsstater inte följer regelverket måste EU ha tillräckliga befogenheter att intervenera.

Vi måste se till att undanröja onödiga byråkratiska hinder för att möjliggöra ökat samarbete och tillväxt inom EU utan att ändå ge avkall på de tillsynsmekanismer som krävs för att förhindra skatteflykt och andra oegentligheter som är till skada för unionens ekonomi och medborgarna.