Spela video
264

Frida Sigfrids

"En hållbar röst i politiken"

Jag heter Frida Sigfrids, är 23 år och hemma från Borgå. EU står inför ett avgörande vägval och jag valde att ställa upp i valet för att skapa framtidstro för unionen. Jag vill vara med i arbetet för att bygga ett ännu närmare samarbete mellan medlemsländerna. Det är genom EU som vi kan bromsa den globala uppvärmningen. Det är genom EU som vi kan värna om de mänskliga rättigheterna och det är genom EU som vi även i fortsättningen kan åtnjuta en fri rörlighet.

För att hitta framtidens lösningar för de utmaningar vi står inför på den globala arenan valde jag att ställa upp i EU-valet.

Namn: Frida Sigfrids
Födelseår: 1996
Hemort: Borgå
Titel: Politices kandidat, Studerande
E-post: frida.sigfrids@su.fi
Tel: 0405910874
www: https://www.fridasigfrids.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Miljö och klimat

De följande tio till tjugo åren kommer att vara avgörande för ifall vi lyckas begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5°C, vilket är kritiskt för vår planets framtid. Det största ansvaret för att vi skall lyckas måste ligga hos politikerna som genom både piska och morot skall leda medborgarna mot en mer klimatsmart livsstil. Nästa EU-parlament kommer få ett avgörande mandat i huruvida vi lyckas bromsa klimatförändringen och jag vill vara med och se till att vi lyckas.

Som europaparlamentariker vill jag därför jobba för:

– Att EU fram till 2030 minskar sina utsläpp med minst 55 procent från 1990 års nivåer
– Att EU inför strängare direktiv för övergödning och utsläpp av farliga miljögifter och avfall som skadar Östersjön
– Att EU satsar på utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik som är ren, säker och sammankopplad för att minska användningen av flyg inom EU

Fri rörlighet

EU behöver stärka sin konkurrenskraft och vara en föregångare inom expertkompetens och miljövänlig, etisk och hållbar produktion och konsumtion. Frihandel är nödvändigt för den ekonomiska tillväxten och gör det möjligt för länder och regioner att specialisera sin produktion och öka konkurrensen. EU behöver också utveckla den inre marknaden för att skapa ännu bättre förutsättningar för medlemsländerna att utföra handel. Det här är av stor vikt även för Finland eftersom en stor del av Finlands export är beroende av EU.

Som europaparlamentariker vill jag därför jobba för:

– Att EU stärker den inre ekonomiska marknaden
– Att EU ska satsar på forskning och utveckling av digitalisering och artificiell intelligens, med hänsyn till de etiska och socioekonomiska utmaningar som uppstår
– Att EU satsar mer på gränsöverskridande arbetsförmedling och internationalisering inom EU

Mänskliga rättigheter

EU måste få bukt på de brister som finns i dagens asylpolitik så att ansvaret över flyktingarna kan fördelas mer jämt mellan medlemsländerna. Antalet flyktingar kommer inte avta då vi snart får se en ökad andel klimatflyktingar. Vi kan heller inte ge de populistiska rösterna som erbjuder förenklade lösningar på komplicerade problem, mer rum i debatten. Istället behöver vi ett tätt samarbete inom hela EU för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför.

Som europaparlamentariker vill jag därför jobba för:

– Att vi förnyar Dublinförordningen så att EU tar sitt globala ansvar i flyktingfrågan och att ansvaret fördelas jämnare mellan EU-länderna
– Att alla länder respekterar de mänskliga rättigheterna och att EU vidtar åtgärder ifall något land bryter mot dem
– Att EU alltid strävar efter att skapa fred i konfliktsituationer

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.